Bu lông ốc vít LINA chuyên cung cấp các loại Bulong, ốc vít, đai ốc số lượng giá rẻ

vít đầu bằng

Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Vật liệu Tiêu chuẩn Xuất xứ
ốc vít đầu bằng đuôi nhọn ren thô lỗ 4 cạnh inox 304, bu lông M3 Ốc vít đầu bằng đuôi nhọn ren thô – lỗ chữ thập Inox 304

0100019

Mua hàng từ 1 túi mỗi túi 100 con

1 : 38,000đ
1 : 38,000đ

. .
ốc vít đầu dù đuôi nhọn ren thô lỗ 4 cạnh inox 304, bu lông M3 Ốc vít đầu dù đuôi nhọn ren thô – lỗ chữ thập Inox 304

0200001

Mua hàng từ 1 túi mỗi túi 100c

1 : 45,000đ
1 : 45,000đ

. .
ốc vít đầu tròn đuôi nhọn ren thô lỗ 4 cạnh inox 304, bu lông M3 Ốc vít đầu tròn đuôi nhọn ren thô – lỗ chữ thập Inox 304

0300077

Mua hàng từ 1 túi mỗi túi từ 40-100c

1 : 40,000đ
1 : 40,000đ

. .
M3.5 Ốc vít đầu bằng đuôi nhọn ren thô – lỗ chữ thập Inox 304

0100041

Mua hàng từ 1 túi mỗi túi từ 20-50con

1 : 40,000đ
1 : 40,000đ

. .
ốc vít đầu dù đuôi nhọn ren thô lỗ 4 cạnh inox 304, bu lông M3.5 Ốc vít đầu dù đuôi nhọn ren thô – lỗ chữ thập Inox 304

0200012

Mua hàng từ 1 túi mỗi túi 100c

1 : 53,000đ
1 : 53,000đ

. .
ốc vít đầu tròn đuôi nhọn ren thô lỗ 4 cạnh inox 304, bu lông M3.5 Ốc vít đầu tròn đuôi nhọn ren thô – lỗ chữ thập Inox 304

0300132

Mua hàng từ 1 túi mỗi túi từ 50-100c

1 : 45,000đ
1 : 45,000đ

. .
ốc vít đầu bằng đuôi nhọn ren thô lỗ 4 cạnh inox 304, bu lông M4 Ốc vít đầu bằng đuôi nhọn ren thô – lỗ chữ thập Inox 304

0100079

Mua hàng từ 1 túi mỗi túi từ 8-100con

1 : 50,000đ
1 : 50,000đ

. .
ốc vít đầu dù đuôi nhọn ren thô lỗ 4 cạnh inox 304, bu lông M4 Ốc vít đầu dù đuôi nhọn ren thô – lỗ chữ thập Inox 304

0200001

Mua hàng từ 1 túi mỗi túi từ 20-100c

1 : 45,000đ
1 : 45,000đ

. .
ốc vít đầu tròn đuôi nhọn ren thô lỗ 4 cạnh inox 304, bu lông M4 Ốc vít đầu tròn đuôi nhọn ren thô – lỗ chữ thập Inox 304

0300092

Mua hàng từ 1 túi mỗi túi từ 10-100c

1 : 59,000đ
1 : 59,000đ

. .
ốc vít đầu tròn đuôi nhọn ren thô lỗ 4 cạnh inox 304, bu lông M4.2 Ốc vít đầu tròn đuôi nhọn ren thô – lỗ chữ thập Inox 304

0300146

Mua hàng từ 1 túi mỗi túi từ 10-60c

1 : 54,000đ
1 : 54,000đ

. .
ốc vít đầu bằng đuôi nhọn ren thô lỗ 4 cạnh inox 304, bu lông M5 Ốc vít đầu bằng đuôi nhọn ren thô – lỗ chữ thập Inox 304

0100104

Mua hàng từ 1 túi mỗi túi từ 10-60con

1 : 50,000đ
1 : 50,000đ

. .
ốc vít đầu dù đuôi nhọn ren thô lỗ 4 cạnh inox 304, bu lông M5 Ốc vít đầu dù đuôi nhọn ren thô – lỗ chữ thập Inox 304

0200001

Mua hàng từ 1 túi mỗi túi từ 20-100c

1 : 45,000đ
1 : 45,000đ

. .
ốc vít đầu tròn đuôi nhọn ren thô lỗ 4 cạnh inox 304, bu lông M5 Ốc vít đầu tròn đuôi nhọn ren thô – lỗ chữ thập Inox 304

0300111

Mua hàng từ 1 túi mỗi túi từ 10-100c

1 : 37,000đ
1 : 37,000đ

. .
ốc vít đầu bằng đuôi nhọn ren thô lỗ 4 cạnh inox 304, bu lông M6 Ốc vít đầu bằng đuôi nhọn ren thô – lỗ chữ thập Inox 304

0100125

Mua hàng từ 1 túi mỗi túi từ 4-20con

1 : 43,000đ
1 : 43,000đ

. .
ốc vít đầu dù đuôi nhọn ren thô lỗ 4 cạnh inox 304, bu lông M6 Ốc vít đầu dù đuôi nhọn ren thô – lỗ chữ thập Inox 304

0200001

Mua hàng từ 1 túi mỗi túi từ 10-20c

1 : 45,000đ
1 : 45,000đ

. .